Lektorka, poradkyňa

Mgr. Jarmila Harvanová

„Môžeš ísť akoukoľvek cestou, ktorú si vyberieš.“ – Dr. Suess

 • 25 ročná prax v poradenstve a lektorovaní v oblasti štátnej správy

 • skupiny evidovaných nezamestnaných občanov a občanov so zdravotným postihnutím

 • odborné poradenstvo pre skupiny klientov znevýhodnených na trhu práce

 • poradenstvo pre žiakov končiacich ročníkov ZŠ a SŠ

Za čo som vďačná?

Ďakujem za to, že som vo svojom osobnom a pracovnom živote stretla ľudí, ktorí boli pre mňa veľkým zdrojom inšpirácie a stáli pri mne, keď som to najviac potrebovala.

Čomu sa venujem?

 • 25 rokov sa venujem poradenstvu a lektorovaniu v oblasti štátnej (pred tým verejnej) správy
 • V súčasnosti pracujem pre neziskovú organizáciu K.A.B.A Slovensko v oblasti kariérového poradenstva pri realizácii Bilancie kompetencií
 • Mám bohaté pracovné skúsenosti v oblasti odborného poradenstva pre skupiny klientov znevýhodnených na trhu práce (realizované individuálnou a skupinovou formou)
 • Na školeniach sa zameriavam na voľbu povolania, výbere a hľadaní zamestnania, stanovovaní profesijných cieľov  na základe sociálnej a  profesijnej anamnézy po posúdení zostatkového pracovného potenciálu špeciálnymi zahraničnými posudzovacími  systémami
 • Spolupracujem na vypracovaní a realizácii programov, projektov a výcvikov určených pre rôzne cieľové skupiny
 • Odborné poradenstvo poskytujem skupinám evidovaných nezamestnaných občanov a občanov so zdravotným postihnutím
 • Žiakom končiacich ročníkov základných a stredných škôl poskytujem poradenstvo pri voľbe povolania a výbere vzdelávacej inštitúcie pre prípravu na povolanie
 • Snažím sa neustále na sebe pracovať a rozvíjať doteraz získané vedomosti, schopnosti a zručnosti v oblasti celoživotného vzdelávania, kariérneho rastu, rozvoja kľúčových schopností a osobnostného rozvoja.
 • Študovala som na Univerzite Komenského v Bratislave na Filozofickej a Pedagogickej fakulte. Bakalárske štúdium som ukončila v odbore andragogika a magisterské štúdium v odbore sociálna práca
 • Vo voľnom čase sa venujem tvorivým činnostiam

Na ktorých kurzoch sa môžeme stretnúť?

 • ujasnenie východísk

 • nová profesijná orientácia

 • bilancia kompetencií

Kde všade pôsobím?

 • Trenčín

 • Liptovský Mikuláš

Najradšej lektorujem tieto kurzy: