Kúsok z histórie

V roku 1997 bolo na Slovensku založené neziskové združenie K.A.B.A. Slovensko /ďalej K.A.B.A./. Spoluzakladateľom združenia bola švajčiarska nadácia K.A.B.A. Uster, ktorej riaditeľom bol v tej dobe Marco Siegrist, aktívny tvorca metodiky, cvičení ako aj spoluautor knihy Klíčové kompetence a jejich rozvíjení.  Napriek tomu, že kniha vyšla v r. 2001, obsahom je stále aktuálna a v procese vzdelávania ju využívajú mnohé organizácie na Slovensku aj v Čechách.

Slovenská K.A.B.A. aplikovala dlhoročné skúsenosti švajčiarskych kolegov s nezamestnanými občanmi a ich začleňovaním do pracovného procesu, pomocou kurzov rozvoja osobnosti. V začiatkoch realizovania kurzov K.A.B.A. na Slovensku, pred 23 rokmi, neboli ešte zážitkové metódy vo verejnosti dostatočne známe, ale prax ukázala, že boli efektívne, čo nepopierateľne dokazujú aj štatistiky sledujúce uplatnenie klientov na trhu práce.

Čo je kľúčom k úspešnému vzdelávaniu?

Nie je jednoduché priblížiť program kurzov, ani použité metódy vzdelávania, isté však je, že väčšina účastníkov, absolventov kurzov pre nezamestnaných, mala dostatočný priestor zamyslieť sa nad preferenciami, svojimi silnými stránkami, posúdiť spokojnosť s doterajšou pracovnou dráhou.

Prax nám odhalila pomerne  veľké percento účastníkov, ktorí po ukončení základného vzdelania, vzhľadom na mladý vek, nemali jasnú predstavu o pracovných cieľoch, na strednej škole sa pripravovali na profesiu, ktorú po uvážení v dospelosti vykonávať nechceli.

Preto veľkým prínosom kurzov bolo, že účastníci, pod vedením skúsených lektorov a kariérových poradcov, získali jasnejšiu predstavu o možnostiach ďalšieho uplatnenia,  ujasnili si profesijnú orientáciu, pracovné ciele a v závere kurzu si stanovili postupnosť krokov vedúcich k dosiahnutiu reálnych pracovných cieľov.

  • Zážitkové učenie – najefektívnejšia forma vzdelávania

  • Na mieru šité aktivity – každá skupina si vyžaduje individuálny prístup a aktivity

  • Široký záber cieľových skupín – od žiakov ZŠ a SŠ, cez absolventov, zamestnancov, živnostníkov, uchádzačov o zamestnanie po znevýhodnené skupiny a seniorov

K.A.B.A. realizuje aj v súčasnosti osobnostne orientované vzdelávanie, ktorého štruktúra a metódy umožňujú posilnenie kľúčových kompetencií, ktoré sú uplatniteľné nielen v situácii riešenia  nezamestnanosti, ale aj v širokom spektre odlišných podmienok a v každodenných situáciách.

Účastníci majú možnosť rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti, postoje, hodnoty a ďalšie charakteristiky osobnosti, napr. tvorivosť, schopnosť riešiť problémy, schopnosť prevziať zodpovednosť, riešiť konflikty, time manažment a pod.

Dôležitou stránkou realizovaných kurzov je metodika založená na vysoko efektívnom učení pomocou zážitku, ktoré umožňuje podporovanie motivácie a aktivity účastníkov. Vzdelávanie je zamerané na potreby a riešenie problémov, ktoré sa týkajú zúčastnených, preto aj program vzdelávania je do určitej miery spolutvorený samými účastníkmi a prispôsobovaný ich potrebám.

“Metodika je založená na vysoko efektívnom učení pomocou zážitku…”

Skúsenosti, ktoré máme s realizáciou K.A.B.A. kurzov ako aj reakcie a spätné väzby od účastníkov, nás nepretržite motivujú a inšpirujú k rozpracovaniu ďalších, nových a v súčasnosti aktuálnych tém.

Tím lektorov, ktorý sa nepretržite odborne vzdeláva, pripravuje programy kurzov so zameraním na kvalitu tak, aby účastníkom  poskytli možnosť posilniť zručnosti dôležité pre zvládanie náročných životných situácií, nájsť odpovede na dôležité otázky v interpersonálnych vzťahoch, získať informácie potrebné k naštartovaniu sebarozvoja, a tým aj v konečnom dôsledku zlepšiť kvalitu svojho života.

Autorka: Ing Darina Štrbová, K.A.B.A. Slovensko

Martin, 19.5.2020

Páčil sa Vám článok? Zdieľajte ho ďalej!

Najnovšie články

Bilancia kompetencií s Rómami v praxi

Máte predsudky? Realita vie prekvapiť... Národný projekt: „Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie“ v rámci aktivity č. 1 [...]

  • Cítiš, že potrebuješ motivovať a inšpirovať sa?

  • Potrebuješ a chceš sa posunúť vpred, rozvíjať sa?

  • Si neistý  a sám nevieš pomenovať svoje potreby, priority, možnosti?

  • Vieš čo a ako, no potrebuješ sa uistiť, poradiť ?

Ak hľadáš, my ti pomôžeme to nájsť…

Ak sa chcete zorientovať vo svojich kompetenciách, ak sa potrebujete dozvedieť, ktoré kľúčové kompetencie by ste mali, či mohli do budúcna rozvíjať a získať pre svoje budúce pôsobenie , ponúkame Vám naše poradenské a vzdelávacie aktivity.

Pridajte sa k skupine až 15 000 spokojných účastníkov našich kurzov

Staňte sa súčasťou úspešnej komunity kabákov a ľudí, ktorým pomohli. Prihláste sa na odber noviniek a získajte info o plánovaných školeniach, kurzoch a iných aktivitách.